VIKTIGA POLITISKA FRÅGOR / VAALITEEMAT

Arbete och företagande

Att skapa förutsättningar för mångsidiga och moderna arbetsplatser är det bästa arv vi kan ge kommande generationer.

Työ ja yrittäjyys

Monipuolinen elinkeinorakenne, modernit työpaikat sekä erityisesti kasvaville markkinoille suuntautuvan korkean jalostusasteen vientiteollisuuden toimintaedellytysten turvaaminen/kehittäminen luovat erinomaisen pohjan tuleville sukupolville.

Vård och omsorg

God vård på alla nivåer och i livets alla skeden är det mest heliga man kan och bör(!) få för de skattemedel vi gemensamt samlar in. Vasa centralsjukhus bör få status som fulljour samt även framöver ha specialiteter som håller universitetssjukhusnivå. Även fokus på sociala innovationer är ett måste.

Hoito ja hoiva

Kaikille on taattava laadukkaat hoito- ja hoivapalvelut kaikissa elämäntilanteissa. Vaasan keskussairaalalle laajan päivystyksen status!

Skola och utbildning

Satsningar på utbildning, forskning och innovationer är satsningar på framtiden!

Koulu ja koulutus

Koulutukseen, osaamiseen, tutkimukseen ja innovaatioihin panostaminen kaikilla tasoilla on paras investointi tulevaisuuteen!

Joakim Strand i riksdagen 2014-2018

Undertecknade färjebeställningen med RMC

Undertecknandet av beställningen var en av höjpunkterna under den gångna perioden. Den nya färjan är ett resultat av oerhört mångfacetterat samarbete, samverkan och framförallt: Vasas och Umeås SAMANSVAR. Kvarkenrådet, Kvarkenhamnar, Kvarken Link, Wasaline, olika ministerier i Finland, ministerier i Sverige, lokala, regionala, statliga och europeiska myndigheter, näringslivsrepresentanter, obundna aktivister, tekniska experter, jurister, konsulter, logistikexperter, finansieringsinsitut, tjänstemän och politiker. Att Vasas och Umeås fullmäktigeförsanlingar beträffande färjeanskaffningen tog 100 procent enhälliga beslut är stort.
– Haluan nöyränä nostaa hattua ministereille Berner, Orpo & Lintilä sekä kaikille vaalipiirin kollegoille erinomaisesta yhteistyöstä!

Överräckte medborgarinitiativet för fulljour vid Vasa centralsjukhus

Medborgarinitiativet överräcktes åt talmannen av Kim Berg, Joakim Strand och Hans Frantz. Kampen fortsätter!

Työ Vaasan keskussairaalan eteen jatkuu!

Var med och höjde riksåttans status

Fungerande infrastruktur är avgörande såväl i människans vardag som för våra företags konkurrenskraft. Att vi genom ett starkt lagarbete lyckades höja riksåttans status är en av periodens höjdpunkter. Arbetet för bättre vägar fortsätter!